Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Fitin-Systeemwanden B.V.

Fit in Glas biedt u de vrijheid om elke dag zorgeloos te genieten van uw balkon en terras.

In ons voorstel hebben wij het volgende niet meegenomen:

Het leveren en plaatsen van:

Bouwkundige voorzieningen

Afwijkend op het bestek:

Aanbieding is conform onze interpretatie van het bestek en tekeningen.

Exclusief: (Ophang)constructie(s)

Montage door Fitin rechtstreeks tegen en/of onderzijde direct bovenliggende bouwkundige vloer, stalen ligger,

of (door derden) vooraf op juiste hoogte aangebrachte ophangconstructie, volledig vlak en van voldoende

sterkte op in deze offerte vermeldde hoogte van de wand(en).

Onder “compleet geplaatst” verstaan wij het exact opmeten van de wand ter plaatse, technische begeleiding

voor de eventuele bijkomende bouwkundige voorzieningen, alsmede het monteren en het goed gangbaar

opleveren van de wand.

Montage:

Bij onze prijsbepaling zijn wij ervan uitgegaan, dat de ruimte waarin de wand gemonteerd wordt, gemakkelijk,

zonder verticaal transport bereikbaar is. Gerekend is op een montage in één fase(s) van railconstructie en

wanden (indien met levering en montage ophangconstructie mogelijk in twee fases), exclusief open en dicht

maken van het systeem plafond en op een kosteloze afvoer van verpakkingsmateriaal e.d.

Bij montage van de rail tegen direct bovenliggende hout/staal/ betonconstructie dienen eventueel benodigde uitvullingen,

voorafgaand aan de railmontage door Fit in, door opdrachtgever/bouwkundig aannemer/derden te worden

uitgevuld. Deze dienen zowel horizontaal als ook verticaal (aan beide zijkanten), volledig waterpas, vlak en van

voldoende sterkte te zijn. Verder zijn onze monteurs VCA gecertificeerd.

Garantie: 2 jaar.

Ons voorstel is gebaseerd op de navolgende voorwaarden:

Buiten onze competentie vallen

– alle schoonmaakwerkzaamheden aan het glas

– het treffen van bouwkundige voorzieningen

– brand-, storm- en explosieschade

– verzorgen van mallen op glasmaat voor modelruiten

– het verwijderen en afvoeren van de bestaande beglazing

– alle risico van breuk en beschadiging van reeds geplaatst glas

– thermische breuk

– het uithakken van sparingen ten behoeve van vloerveren etc.

– het verzorgen van gepast verticaal transport (kraan en dergelijke) en horizontale bereikbaarheid ten

behoeve van beglazing boven de 25 kg/persoon of boven de 50kg/twee personen. Indien deze

hulpmiddelen niet aanwezig zijn, kunnen wij deze verzorgen en zullen de kosten hiervan aan u

doorberekenen.

Leveren en plaatsen:

– per ruit éénmaal breuk- en krasvrij

– steeds voldoende werkzaamheden voor een volledige dagtaak voor minimaal twee monteurs

– onder genoemde voorzieningen zijn door u, voor uw kosten, te verzorgen:

a. verticaal transport met behulp van uw bouwlift, indien mogelijk qua maatvoering en/of gewicht van

de eenheden of indien niet mogelijk met behulp van uw kraan

b. een personenlift indien er meer dan vier bouwlagen zijn

– een en ander naar onze beoordeling

– wij zijn VCA*-gecertificeerd; onze medewerkers zijn verplicht zich hieraan te houden, evenals aan de, op

de bouwplaats of afleveradres, geldende veiligheidsvoorschriften. Derhalve zijn zij gerechtigd

werkzaamheden in onveilige situaties (zoals werken op niet vaststaande en/of niet goedgekeurde steigers,

werken onder of tussen steigers, slecht begaanbaar terrein of onbeveiligde galerijen, balkons en

trappenhuizen) te weigeren

NEN 3569, Veiligheidsbeglazing:

Deze norm omschrijft de noodzaak van het toepassen van veiligheidsglas, onder andere ter plaatse van

borstweringen en bij ruiten van vloer tot plafond. Aangezien wij, als glasleverancier, bij schade c.q.

gevolgschade aansprakelijk gesteld kunnen worden, respecteren wij deze norm in deze aanbieding. Tevens

worden alle producten conform CE certificering aangeboden en geleverd.

ETAG 003, European Organisation for Technical Approvals;

Deze Europese norm beschrijft het gebruik en toepassing van scheidingswanden in het interieur.

Alle wanden welke Fit in-systeemwanden bv toepast en offreert voldoen aan deze normen.

Algemeen:

Leges voor precario-rechten voor opslag buiten uw bouwterrein, het verkrijgen van speciale toegangspassen en

daaruit voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Ons voorstel is gebaseerd op een ononderbroken dagproductie en de per offertedatum geldende loonkosten

en materiaalprijzen. Mochten hierin wijzigingen ontstaan, dan behouden wij ons het recht voor, deze kosten in

ons voorstel aan te passen.

Hardglas kan het effect van hardingsvlekken met zich mee brengen, het polaroid effect. Dit is inherent aan het

product hardglas.

Dubbel geplaatste glassystemen moeten beoordeeld worden conform de NEN-EN 1279. Deze zijn samengevat

in de richtlijnen “Beoordeling van glas bij oplevering” opgesteld door het GBO.

Breukglas tijdens de bouw, niet veroorzaakt door de glaszetter, wordt alleen hersteld met een opdracht bon

van de opdrachtgever op basis van nacalculatie.

Condities

Prijzen:

netto, exclusief BTW tenzij aangegeven is incl. BTW. Indien er tussen de tijd van

aanvraag en uitvoering prijswijzigingen zijn als bijvoorbeeld loonsom en of

materiaalkosten dan zullen deze doorberekend worden.

Offerte:

Op al onze transacties zijn de algemene voorwaarden van het GBO van toepassing,

gedeponeerd onder nummer 26/2010 bij de griffie van de rechtbank te Breda, onder

uitdrukkelijke uitsluiting van de toepasselijkheid van de door u gehanteerde (inkoop-)

voorwaarden. De algemene voorwaarden worden op verzoek verstrekt.

Plaatsing:

conform onze plaatsingsvoorwaarden.

Levertijd:

in overleg, conform algemene voorwaarden GBO circa 6 a 9 werkweken na

schriftelijke opdracht, maatvoering en i.v.t. goedgekeurde werktekening.

KvK nr.20136608 | Btw/Vat NL 818.813.738B01 | Bank ING tnv Fit In-Systeemwanden BV NL08 INGB 0676802729

Logo fit in glas roosendaal

Met Fit in Glas glazen balkonschermen vervult u de wens om het hele jaar door gebruik te maken van uw

balkon. Met onze balkonbeglazing beschermt u het balkon tegen wind, neerslag en geluidshinder.

KvK nr. 20136608 | Btw/Vat NL 818.813.738B01